دوشنبه, 11/15/1397 - 08:04 alborz

برگزاری دومین دوره آموزش 3 روزه تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه

دومین دوره آموزش 3 روزه تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه مردم یاری استان البرز از تاریخ 7 بهمن 97 تا تاریخ 9 بهمن 97 توسط مدیریت آموزش و اشتغال سازمان بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار گردید.

این کارگاه با حضور 27 نفر از تسهیلگران بازنشسته و بسیجیان دانشجو (طرح علم الهدی) شناسایی شده نواحی تشکیل و از اساتید مجرب همچون حجت السلام کیانی و مظفری در ترویج سنت قرض الحسنه و تشریح تسهیلگری و مبانی کاربردی آن بهره برداری شد. در پایان از شرکت کنندگان آزمون عملی دریافت شد.

[[{"fid":"21448","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

[[{"fid":"21455","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

[[{"fid":"21456","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]

[[{"fid":"21457","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

[[{"fid":"21458","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]

[[{"fid":"21459","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]]

[[{"fid":"21475","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]]

[[{"fid":"21476","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:384px; width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"8"}}]]

[[{"fid":"21477","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"9":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"width:600px","class":"file-default media-element","data-delta":"9"}}]]