• مديريت سايت
    شهردار كلانشهر كرج : بسيج محور اصلي اجراي طرح ها و برنامه هاي استاني
    برگزاري نهمين نمايشگاه تكنولوژي زيرساختها كشاورزي استان البرز
    خودباوري عامل اصلي پيشرفت در اقتصاد مقاومتي
    اردوي جهادي گروه سربازان ولايت درشهرستان طالقان / تصاوير
    استان ها